Mae diet priodol yn addewid nid yn unig o ffigwr delfrydol a chyflawniadau chwaraeon, mae cynlluniau diet priodol yn warant o harddwch. Yn y corff dynol, mae popeth yn gysylltiedig â'i gilydd, a gall diet synhwyraidd arwain at broblemau annymunol iawn, nid yn unig yn eich harddwch, ond hefyd ag iechyd.

Sut i ddatblygu eich cynlluniau deiet eich hun ar gyfer maeth priodol? Dylech symud ymlaen o'r nodau sy'n cael eu dilyn, yn ogystal â ffordd o fyw ac anghenion yr organeb benodol.

Er enghraifft, mae athletwr yn arwain ffordd o fyw hyperactive, ac mae ei galon yn gyson yn galw am galorïau, mwynau, proteinau, braster, fitaminau a charbohydradau. Dylai rhestr fwyd diet yr athletwr fod yn gytbwys a darparu'r holl sylweddau angenrheidiol i'r corff, fel ei fod yn llwyddo i adennill ar ôl gwylio'r gwaith bob dydd. Felly, anaml iawn y mae cynlluniau cig chwaraeon yn ei wneud heb gig, pysgod, sudd naturiol, glwcos (ffynhonnell carbohydradau), ac yn y blaen. Yn ogystal, mae dw r cyffredin yn chwarae rôl bwysig - dylid ei feddw ​​gymaint ag y bo modd i ailgyflenwi ei phrinder cyson yn y corff.

Mewn cyferbyniad, anaml iawn y mae cynlluniau diet ar golli pwysau yn cynnwys cig, yn llawn protein a chalorïau, a physgod - un o'r ffynonellau braster mwyaf. Ac mae bwydydd brasterog yn gelyn cyntaf y rhaglen fwyta ar gyfer colli pwysau: mae ei bresenoldeb yn arwain at broblemau gyda'r ffigwr a'r jogs bore. Felly, mae bwydydd brasterog, mor ddefnyddiol mewn chwaraeon, mewn diet ar gyfer colli pwysau yn annerbyniol.

Swyddi Diweddar o'r cynlluniau Diet Colli Pwysau

Peidiwch ag anghofio am ddeietau at ddibenion meddygol.

Mae'r rhaglen therapiwtig yn seiliedig ar ddata ar ffisioleg, biocemeg a hylendid. Yn benodol, mae'r wybodaeth am rôl maetholion a chynhyrchion unigol, pwysigrwydd cydbwysedd bwyd yn helpu meddygon i wella cleifion. Mae'r gwaith ar ddarparu maeth therapiwtig yn seiliedig ar syniadau am achosion, mecanweithiau a ffurfiau cwrs gwahanol glefydau, treulio a nodweddion metabolig mewn person iach a sâl, yn ogystal ag ar restr bwyd ar gyfer diet sy'n gallu cael ei ddefnyddio gan glaf . Yn arbennig o bwysig yw gwybodaeth am ddeietau therapiwtig, y dechnoleg o goginio prydau dietegol a materion trefniadol o ddeieteg.

Mae cynlluniau diet meddygol yn ddull gorfodol o therapi cymhleth. Maethiad y claf yw'r prif gefndir, ar ba ffactorau therapiwtig eraill y dylid eu defnyddio.

Y swyddi diweddaraf o'r categori Deietau Meddygol

Mae yna raglenni bwyta penodol hefyd sydd wedi'u hanelu at ddatrys math penodol o broblem neu sy'n fwyaf poblogaidd. Er enghraifft, dyma'r diet ar gyfer math o waed. Yma rydym wedi casglu argymhellion a rhestr bwyd penodol ar gyfer diet sy'n addas i bobl â grŵp gwaed penodol.

Swyddi diweddar o Ddietiau ar gyfer Math o Waed

Mae diet hefyd sy'n gysylltiedig â ffordd o fyw unigolyn unigolyn. Er enghraifft, mae'r rhain yn ddeiet i lysieuwyr. Un nodwedd arbennig yw'r gwaharddiad cyflawn neu rhannol o fwyta cynhyrchion cig. Yn yr achos hwn, mae'r rhestr o fwydydd deiet arferol yn cael ei leihau trwy ddileu cig ac mae'n cael ei gynyddu gan lysiau a ffrwythau.

Swyddi Diweddar o'r Dietiau Llysieuol

Yn ein cylchgrawn, fe wnaethom geisio cynnwys cymaint o amrywiadau o gynlluniau diet â phosib. Yn achos pob un, rydym yn darparu rhestr fwyd o ddeiet y mae'n rhaid ei fwyta.

Cylchlythyr